Direct contact 0553694000

Huurvoorwaarden

HUURVOORWAARDEN LOGICX MOBILITEIT BV

Verhuurder verhuurt hiermede aan de in de overeenkomst genoemde huurder het genoemde voertuig tegen de hierna vermelde voorwaarden:

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

- verhuurder: Logicx Mobiliteit BV.
- huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.
- bestuurder: de in de huurovereenkomst als bestuurder aangeduide persoon.
- voertuig: het voertuig of de andere zaak, die (mede) het onderwerp is van de huurovereenkomst.
- Logicx Mobiliteit BV handelt op naam en voor rekening van Reis- en Rechtshulp NV indien de berijder een verzekerde van Reis- en Rechtshulp NV is. Als dan is deze overeenkomst tot stand gekomen tussen Reis- en Rechtshulp NV en de berijder. Logicx Mobiliteit BV handelt op eigen naam en voor eigen rekening indien de berijder niet een verzekerde van Reis- en Rechtshulp NV is. Alsdan is deze overeenkomst tot stand gekomen tussen Logicx Mobiliteit BV als verhuurder van de auto en de huurder als huurder van de auto.
- schriftelijk : in geschrift of elektronisch

Artikel 1: Huurvoorwaarden BOVAG

1.   Op deze voorwaarden zijn aanvullend de “ Algemene Huurvoorwaarden BOVAG Verhuurbedrijven” van toepassing aanwezig in de map in het voertuig.

Artikel 2: Schaderegistratie

2.   Indien tussen partijen geen schaderegistratie van het voertuig is opgemaakt, wordt huurder verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen. Aan het voertuig bestaande (bekende) schade zal op de huurovereenkomst worden aangetekend. Door de huurder bij de uitgifte van het voertuig geconstateerde schade die niet is aangetekend op de huurovereenkomst dient direct gemeld te worden bij Logicx Mobiliteit BV.

Artikel 3: Gebruik binnen EU landen

3.   Het gebruik van het gehuurde is beperkt tot gebruik binnen EU landen alsmede Noorwegen en Zwitserland. Uitsluitend in geschrift of elektronisch toestemming van verhuurder kan hiervan worden afgeweken.

Artikel 4: Inlevering voertuig door huurder

4.   Huurder is gehouden het voertuig te retourneren op de op het huurcontract vermelde retourdatum en retourplaats in de staat waarin deze is ontvangen (met uitzondering van de gevolgen van normale slijtage) met alle bij het voertuig verstrekte accessoires, gereedschappen (voor zover verstrekt), kentekenbewijs en overige documenten, de sleutels en voorzien van een volle tank met de juiste brandstof. Indien na van verhuurder verkregen toestemming het voertuig buiten de openingstijden van verhuurder bij een Logicx innamepunt dan wel binnen of buiten voornoemde openingstijden elders wordt ingeleverd, duurt de aansprakelijkheid van huurder voor schade aan het voertuig of vermissing daarvan, voor de kosten van parkeren en voor de kosten genoemd in artikel 7 van deze voorwaarden, voort totdat verhuurder het voertuig in ontvangst heeft genomen en deze heeft geïnspecteerd. Indien huurder het voertuig na het einde van de huurovereenkomst niet op de overeengekomen datum tijd en/of bij een door Logicx erkend innamepunt afgeeft, duurt de verplichting tot betaling van huur onverminderd voort, en is huurder daarboven een opslag van € 75,00 per dag verschuldigd. Voorts vervallen in dat geval alle contractuele beperkingen van aansprakelijkheid van huurder. Het hier bepaalde is ook van toepassing als het voertuig niet door huurder wordt afgegeven in verband met justitiële en/of andere gerechtelijke inbeslagneming en verhuurder van een dergelijke inbeslagneming geen verwijt kan worden gemaakt.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.   Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies en/of schade aan goederen achtergelaten of opgeborgen door huurder of ieder ander, op, in of aan het voertuig.

5.1.  Huurder is aansprakelijk voor het handelen en nalaten van de huurder, de passagiers en alle anderen die het voertuig gebruiken of er feitelijk over beschikken. Dit geldt ook indien dit handelen resp. nalaten niet de instemming van de huurder had.

5.2.  Huurder dient zorgvuldig met het voertuig om te gaan. Huurder is aansprakelijk voor alle kosten, opgelegde boetes vermeerderd met een bijdrage in de administratiekosten en verdere (financiële) gevolgen van overtreding van de Wegenverkeerswet en overige wetgeving met het voertuig, vermeerderd met een bijdrage in de administratiekosten. Onverminderd bijzondere afspraken met de verhuurder is deze overeenkomst aangegaan voor een termijn van ten hoogste drie maanden.

Artikel 6: Verzekering

6.   Het voertuig is tegen cascoschade en Wettelijke Aansprakelijkheid verzekerd in die landen die door de verzekeraar op het internationale verzekeringsbewijs (groene kaart) zijn aangegeven als dekkingsgebied en dus niet zijn doorgestreept. Mits de verzekering dekking biedt, neemt de huurder de verplichting tot schadeloosstelling van verhuurder ter zake van schade of verlies van het voertuig beperkt tot een maximumbedrag van het in het genoemde casco en WA-verzekering bedrag van het zogenoemde Eigen risico op zich. Ingeval van een schadegebeurtenis in het binnenland wordt de huurder de mogelijkheid geboden om een afkoopsom van het Eigen risico te voldoen in welk geval de verplichting Eigen risico zal reduceren tot een bepaald vastgesteld bedrag. De huurder dient hiertoe in het uitgifte proces bij de totstandkoming van de huurovereenkomst aangegeven te hebben gedeeltelijke afkoop Eigen Risico te willen toepassen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

7.   Het Eigen Risico bedraagt € 660,- bij een schadegebeurtenis binnen Nederland.

7.1.  Het eigen risico bedraagt € 900,- bij een schadegebeurtenis buiten Nederland met uitzondering van Turkije of Marokko hier geldt een eigen risico van € 2.500,- per schadegebeurtenis.

7.2.  Indien gedeeltelijke afkoop Eigen Risico is overeengekomen, is de verplichting van huurder tot schadeloosstelling beperkt tot € 120,- per schadegebeurtenis binnen Nederland.

7.3.  Gedeeltelijke Afkoop Eigen Risico geldt niet in het geval van diefstal van het voertuig en/of onderdelen. In die gevallen geldt het Eigen Risico zoals vermeld in artikel 7.1.,7.2.

7.4.  Verhaalsbijstand is van toepassing. Een en ander overeenkomstig de voorwaarden motorrijtuigverzekering van de verhuurder.

7.5.  De huurder is volledig aansprakelijk voor de schade indien: de schade niet door de verzekeraar gedekt wordt, er sprake is van verwijtbare schade door onjuist gebruik van het voertuig (bijvoorbeeld wanneer de huurder verkeerde brandstof heeft getankt). In bovenstaande situaties is aansprakelijkheid beperkt tot het Eigen Risico zoals genoemd in artikel 7. van deze overeenkomst niet van toepassing, maar zal verhuurder de daadwerkelijke schadekosten, inclusief bedrijfsschade in rekening brengen.

Artikel 8: Verplichtingen met betrekking tot gebruik van het voertuig

Door akkoord te gaan met de huurvoorwaarden geeft u toestemming aan verhuurder om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van verhuurder. Als u niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

8.   Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder/bestuurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract dan na uitdrukkelijke toestemming van Logicx.

8.1  Het voertuig mag niet overbelast worden, noch door het meenemen van meer passagiers dan staat aangegeven door de fabrikant, noch door het vervoeren van meer dan een redelijke bagage.

8.2. De huurder moet verhuurder onmiddellijk op de aangegeven wijze (zie 9.1) in kennis stellen van schade of verlies van het voertuig of een deel daarvan (zie 8.4 e.v.), en van eventueel optredende gebreken. In geval van schade of gebreken die het voertuig voor weggebruik ongeschikt maken of die gevaar kunnen opleveren voor personen of eigendommen, is het niet toegestaan het voertuig te gebruiken tot dat een dergelijke schade of het gebrek is gerepareerd of verholpen.

8.3.  Reparaties die zonder voorafgaande goedkeuring van of namens verhuurder worden uitgevoerd zijn voor verantwoording en rekening van huurder, tenzij deze achteraf geheel of gedeeltelijk door of namens verhuurder worden goedgekeurd.

8.4.  De huurder is aansprakelijk voor alle documenten, zoals kentekenbewijzen en groene kaart, die met het huurvoertuig zijn meegegeven. Als deze documenten niet worden teruggegeven aan het einde van de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor alle schades welke daardoor direct of indirect ontstaan.

8.5.  De huurder dient in geval van een aanrijding/ongeval met het voertuig de namen en adressen van de betrokkenen alsmede eventuele getuigen op te nemen.

8.6.  Het voertuig dient na een ongeval niet te worden achtergelaten, zonder voldoende maatregelen te hebben getroffen, om het huurvoertuig veilig te stellen.

Artikel 9: Diefstal

9.   In geval van diefstal van het voertuig en/of onderdelen hiervan dient er onmiddellijk aangifte te worden gedaan bij de politie. Binnen twee weken dient het bewijs van aangifte samen met de sleutel aan verhuurder (Logicx vestiging Apeldoorn) te zijn overlegd.

9.1.  Bij het ontstaan van schade/diefstal dient verhuurder onmiddellijk telefonisch op de hoogte te worden gebracht en dient de huurder binnen twee weken een volledig ingevuld en ondertekend schadeformulier aan verhuurder (Logicx vestiging Apeldoorn) te overleggen. Als de huurder niet aan deze voorwaarden (8.5., 8.6., 9. en 9.1.) voldoet verklaart de huurder akkoord te gaan dat verhuurder de daadwerkelijke schadekosten, inclusief bedrijfsschade, in rekening brengt en hiermee het schadedossier sluit. Verhuurder behoudt zich het recht voor om een schadeformulier, welke buiten de gestelde termijn is verstrekt, niet in behandeling te nemen.

Artikel 10: Meerkilometers

10.   Indien tussen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een maximaal aantal kilometers is overeengekomen, brengt verhuurder de kosten voor meerkilometers (meer dan 100 km/dag) in rekening bij de huurder.

Artikel 11: Gedeeltelijke afkoop eigen risico

11.   Indien gedeeltelijke afkoop eigen risico is overeengekomen is verhuurder gemachtigd de overeengekomen dagelijkse afkoopsom, zoals vermeld op de huurovereenkomst, per huurdag na beëindiging van de huurperiode bij huurder in rekening te brengen.

Artikel 12: Autoverhuur waarschuwingssysteem

12.   De houder van het Autoverhuur Waarschuwingssysteem is de afdeling autoverhuur van de BOVAG, Postbus 1100, 3980 DC Bunnik. De persoonsgegevens van de huurder worden in ieder geval opgenomen indien de auto niet wordt teruggebracht, er misdrijven en/of overtredingen met de auto worden gepleegd waarvan de verhuurder nadeel kan ondervinden, herhaaldelijk schade aan de auto wordt toegebracht door toedoen van de huurder of de huurprijs meerdere malen niet of niet tijdig wordt voldaan. Inlichtingen over geregistreerde persoonsgegevens en over de duur van de registratie kunt u schriftelijk opvragen bij de houder van het Autoverhuur Waarschuwingssysteem, Postbus 1100, 3980 DC Bunnik.

Artikel 13: De overeenkomst

13.   Van deze overeenkomst kan niet anders dan in geschrift of elektronisch toestemming van verhuurder worden afgeweken. Huurder zal zich jegens verhuurder nimmer kunnen beroepen op mondelinge toezeggingen of mondelinge afspraken.

Artikel 14: Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder

14.  Bij het aangaan van de huurovereenkomst, worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door verhuurder verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en om u te informeren over voor u relevante (bestaande en/of nieuwe) producten en diensten van verhuurder of bedrijven waarmee verhuurder samenwerkt. Als u verder geen prijs stelt op informatie over producten en diensten en van onderdelen van verhuurder of bedrijven waarmee verhuurder samenwerkt dan kunt u dit schriftelijk melden bij: Logicx o.v.v. WBP, postbus 4119, 7320 AC te Apeldoorn.

Artikel 15: Rittenregistratiesysteem

15.  Onze voertuigen kunnen zijn voorzien van een rittenregistratiesysteem. Beschikbare data wordt alleen gebruikt voor interne analyse. Logicx verstrekt deze informatie niet aan derden, met uitzondering van gevallen waarin Logicx hiertoe op grond van wettelijke bepalingen verplicht is of ter opsporing van het voertuig in geval van verduistering en diefstal. 

Algemene voorwaarden